Deze les is vertaald door Marinette

This tutorial  is translated by Marinette

 

Met dank aan de makers van de tubes

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

Materialen vind je hier

Materials can be found here

 

Zet het mooie masker van maxi in je PSP bestandenmap maskers

Place the beautiful mask from Maxi in your PSP mask folder

Open de  tubes in PSP en minimaliseer

Open the tubes and minimize

 

We gaan beginnen

Let's start

 

1/ Zet je voorgrondkleur op #dfaa58 en achtergrondkleur op zwart

Put your foreground color to #dfaa58 and background color to black  

2/ Open een transparante afbeelding van 500 x 500 pixels en vul met je voorgrondkleur

Open a transparant image of 500 x 500 pixels and floodfill with your foreground color

Effecten – textuureffecten – weefpatroon – met onderstaande instellingen

Effects - texture effects - weave - with these settings

3/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul deze met je achtergrondkleur zwart

Layers - new rasterlayer en floodfill with your background color black 

4/ Lagen – masker – laden/opslaan – masker laden vanaf schijf en zoek het maker sparklemaske01­_MT – met onderstaande instellingen

Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask -

sparklemaske01_MT - with these settings.

 

Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

Layers - merge - merge group

5/ Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 10, dekking 65, vervaging 15 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 10, opacity 65, blur 15 and color to black

 

6/Activeer de onderste laag in het  lagen palet

Activate the last layer in the layer palette

 Kopieer - Easter_Deco_misted_na_small_19.03.2006 – plak als nieuwe laag – staat meteen goed

Copy - Easter_Deco_misted_na_small_19.03.2006 - paste as a new layer - it is already at the right place

Zet de mengmodus van deze laag op overlay

Put the blend mode of this layer to  overlay

7/ Activeer de bovenste laag in het lagen palet

Activate the upper layer in the layer palette

Kopieer – sva11- plak als nieuwe laag – plaats hem rechtsboven op de zwarte balk – zie mijn voorbeeld

Copy - sva11 - paste as a new layer - place it right above the black bar

Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer

Afbeelding – vrij roteren – 90 graden rechts  en plaats hem aan de rechterkant in de zwarte balk

Image - free rotate - 90 degrees right  an place it  right  in the black bar

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

Effecten – textuureffecten – weefpatroon – instellingen staan nog goed

Effects - texture effects - weave - with the same settings as before

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 20 , dekking 65, vervaging 15 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 20, opacity 65, blur 15 and color to black

8/ Dupliceer deze laag in je lagen palet

Duplicate this layer

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Afbeelding – omdraaien

Image - flip

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merge down

 

9/ Kopieer - bibi_eggshell_16-11-2005 – plak als nieuwe laag

Copy - bibi_eggshell_16-11-2005 - paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 55% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats de eierschaal  op de zwarte rand onderaan in het midden

Image - resize - 55% - DO not check  resize all layers and place the egg-shell on the black border  in the middle at the bottom

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – horizontaal en verticaal 7, dekking 65, vervaging 15 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - dropshadow - vertical and horizontal 7, opacity 65, blur 15 and color to black

Herhaal deze slagschaduw maar dan met verticaal 0 en horizontaal -7 

Repaet this drop shadow but now with vertical 0 and horizontal -7

10/Activeer je tekstgereedschap en zoek een mooie font -  ik heb het font An Unfortunate Event genomen  – met onderstaande instellingen

Activate your text tool and choose a font - I chose An Unfortunate Event - with these settings

 

Zet je voorgrond op goudpatroon – hoek 0 en schaal op 100 en achtergrondkleur op zwart

Put your foreground to gold pattern - angle 0 and scale 100 and background color to black

Schrijf  je tekst – Happy Easter

Write your text - Happy Easter

Lagen – omzetten in rasterlaag

Layers - convert to rasterlayer

Afbeelding  - vrij roteren – 10 graden links en plaats hem op de eierschaal – zie mijn voorbeeld

Image - free rotate - 10 degrees left and place it on the egg-shell - look at my example

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 3, dekking 100, vervaging 4 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 3, opacity 100 blur 4 and color to black

 

11/ Plaats je watermerk 

Add your watermark

12/ Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

 

13/ Kopieer - MC-1354 – plak als nieuwe laag

Copy - MC-1354 - paste as a new layer

Afbeelding -  formaat wijzigen – 70% - formaat van alle lagen wijzigen niet aangevinkt en plaats haar op de eierschaal en schuif haar naar omlaag zodat alleen de armen boven het ei uitkomen - zie voorbeeld

Image - resize - 70% - DO not check  resize all layers and place it on the egg-shell and slide her downso so that only the arms  hatching over the egg

 

Aanpassen – scherpte – onscherp masker – met onderstaande instellingen

Adjust - sharpness - unsharp mask - with these settings

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal 0 en horizontaal 20, dekking 65, vervaging 15 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 20, opacity 65 blur 15 and color to black

Dupliceer deze laag nu 5x in het  lagen palet zodat je er 6 in het totaal hebt met de bunny op

Duplicate this layer now 5 times in the layer palette so that  you have 6 in total with the bunny on it

We gaan het een beetje gemakkelijker maken !We gaan een andere benaming geven aan de lagen met de bunny op

we will make it a little bit easier! We are going to rename  the layers with the bunny on

Verander de bovenste laag in  cijfertje 6 - de tweede in 5 - de derde in 4 - de vierde in 3 - de vijfde in 2 - en de zesde in 1 - zie voorbeeld

Change the top layer in number 6 - the second layer in number 5 - the third layer in number 4 - the fourth layer in number 3 - the fifth layer in number 2 and the sixth layer in number 1 - look the example below

Sluit nu al de oogjes van deze lagen met de bunny op

Now close all the eyes of these layers with the bunny on it

 

14/ Activeer de laag met de bibi_eggshell  op ( achtergrondlaag)

Activate the layer with the bibi_eggshell on ( background layer )

15/ Activeer je gereedschap selectie uit vrije hand – met onderstaande instellingen

Activate your tool free hand selection - Selection type: from point to point , mode: add

 

Selecteer nu een stuk van de eierschaal– zie voorbeeld onderaan

Select a piece of egg-shell - look at the example below

16/ Open het oogje van nummer 1 in het lagen palet - maak deze laag actief en druk dan op de delete toets

Selectie laten staan

Open the eye of number 1 in the layer palette - make this layer active -  then press the delete key

Keep your selection

Het oogje mag  open blijven  zo kan je beter zien hoe hoog je de volgende  bunny moet schuiven

The eye of the layer may remain open so you can see how high you must slide the next bunny

Open het oogje van nummer 2 in je lagen palet- maak deze laag actief – schuif ( met het gereedschap verplaatsen de bunny iets meer naar boven

en druk dan op de delete toets

Selectie laten staan

Open the eye of layer number 2 in the layer palette - make this layer active - move ( with the moving tool ) the bunny a little more to the top -  then press the delete key

Leave selection

Open het oogje van nummer 3 in je lagen palet - maak deze laag actief – schuif de bunny iets meer naar boven

en druk dan op de delete toets

Selectie laten staan

Open the eye of layer number 3 in the layer palette - make this layer active - move  the bunny a little more to the top -  then press the delete key

Keep your selection

 

 

Open het oogje van nummer 4 in je lagen palet hou deze laag actief – schuif de bunny iets meer naar boven

en druk dan op de delete toets

Selectie laten staan

Open the eye of layer number 4 in the layer palette - make this layer active - move  the bunny a little more to the top -  then press the delete key

Keep your selection

 

Open het oogje van nummer 5 in je lagen palet hou deze laag actief – schuif de bunny iets meer naar boven

en druk dan op de delete toets

Selectie laten staan

Open the eye of layer number 5 in the layer palette - make this layer active - move  the bunny a little more to the top -  then press the delete key

Keep your selection

 

Open het oogje van nummer 6 in je lagen palet hou deze laag actief – schuif de bunny iets meer naar boven

en druk dan op de delete toets

Open the eye of layer number 6 in your layer palette - make this layer active - move  the bunny a little more to the top -  then press the delete key

Als alles goed gegaan is krijg je dit – zie voorbeeld onderaan

 If everything went well, you get this - look at the example below

17/ Selecties – niets selecteren

Selectons - select none

 

19/ Sluit nu weer de oogjes van de lagen met de bunny’s op behalve laag nummer 1

Now close the eyes of the layers with the bunny on except number 1

 

Bewerken – samengevoegd kopiλren

Edit - merged copy 

Open Animatie Shop

Open Animation Shop

Bewerken – plakken als nieuwe animatie

Edit - paste as a new animation

 

Terug in PSP

Back to PSP

Sluit het oogje van laag nummer 1 en open het oogje van laag nummer 2

Close the eye of layer number 1 and open the eye of layer number 2

Bewerken – samengevoegd kopiλren

Edit - merged copy 

 

Terug in Animatie Shop

Back to Animation Shop

Bewerken – plakken na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

Terug in PSP

Back to PSP

Sluit het oogje van laag nummer 2 en open het oogje van laag nummer 3

Close the eye of layer number 2 and open the eye of layer number 3

Bewerken – samengevoegd kopiλren

Edit - merged copy

 

Terug in Animatie Shop

Back to Animation Shop

Bewerken – plakken na actieve frame

Edit - paste after active frame 

Zo doe je dit verder met de overige 3 lagen  

continue with the remaining 3 layers

 

In Animatie Shop

In Animation Shop

Bewerken – alles selecteren

Edit - select all

Animatie – eigenschappen van frame – tijd weergeven 100

Animation - frame properties - time display 100

Bewerken – niets selecteren

Edit  - select none

Selecteer alleen de zesde frame  in de afbeelding

Select only the sixth frame in the image

Animatie – eigenschappen van frame – tijd weergeven 150

Animation - frame properties - time display 150

Dan heb je dit

Then you have this

 

Bestand – opslaan als gif

 File - save as gif

Dit lesje is weer klaar

 This tutorial is done

Veel plezier met het maker ervan

Have fun creating it

Dit lesje werd getest door Helma , Tetsje en Gerda

This tut was tested by Helma , Tetsje and Gerda

Dank je wel dames

Thanks ladies

Uitwerking Helma Uitwerking Tetsje

 

Dit is een zelfgeschreven en bedachte les van marinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

Geschreven op 15 februari 2009

 Written on february 15, 2009

 

©MarinetteP

 

 

Back