Deze les is vertaald door Marinette

This tutorial  is translated by Marinette

Met dank aan de makers van de tubes en het masker

Laat namen en watermerken intact van de makers ervan

Thanks to the creators of the tubes

Do not change the filenames

 

Materialen vind je hier

Materials can be found here

 

Filter – Unlimited 2.0 - Eye Candy 3.1 vind je hier  

Filter - Unlimited 2.0 - Eye Candy 3.1 - can be found here

Open je tubes in PSP en minimaliseer

Open your tubes in PSP and minimize them 

Zet je voorgrondkleur op #d8d3bf  en achtergrondkleur op #584e4c

Put your foreground color to #d8d3bf and back ground color to  #584e4c

 

1/ Open een transparante afbeelding van  640 x 480 pixels en vul met je achtergrondkleur

Open a transparent image of 640 x 480 pixels and flood fill with your back ground color

Effecten – textuur effecten – fijn leer – met onderstaande instellingen

Effects - texture effects - fine laether - with these settings

Effecten – insteekfilters – Unlimited 2.0 – Edges Square – Square 15 

Effects - plug in filters - Unlimited 2.0 – Edges Square – Square 15 

 

2/ Lagen – nieuwe rasterlaag en vul met je voorgrondkleur

Layers - new raster layer and flood fill withe your foreground color

Effecten – textuureffecten – lamellen – met onderstaande instellingen

Effecs - texture effects - blinds - with these settings

 

3/ Lagen – masker laden/opslaan  - masker laden vanaf schijf en zoek het masker Gertjes 27 – met onderstaande instellingen

Layers -mask load/save - mask-load from disk - and find the mask -Gertjes27 - with these settings

Lagen – samenvoegen – groep samenvoegen

Layers - merge - merge group

Aanpassen – scherpte – verscherpen

Adjust - sharpness - sharpen 

Effecten – 3D efecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 100, vervaging 0 en kleur op zwart

Effects - 3D effects - drop shadow - vertical and horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color to black

 

4/ Kopieer - PaulinaDesign©Face15-02-2008 – plak als nieuwe laag

Copy - PaulinaDesign©Face15-02-2008 - and paste as a new layer

Afbeelding – formaat wijzigen – 70% - formaat van alle lagen wijzingen niet aangevinkt

Image - resize 70% - DO not check  resize all layers

Plaats haar in het midden en iets buiten de ronde aan de bovenkant

Place it in the center and a little bit outside the round at the top

Aanpassen – scherpte - verscherpen

Adjust - sharpness - sharpen

Trek deze laag ιιn laag naar beneden in het lagen palet

Arrange this layer a layer down in the layers palette

 

5/ Activeer het gereedschap wisser  en wis nu het  onderste gedeelte van de vrouw weg onder de bloemen

Activate your eraser tool and erase a section away at the bottom of the woman under the flowers

 

Activeer de bovenste laag in het lagen palet en zet de dekking van deze laag iets lager zodat je het beter ziet

Activate the top layer in your layer palette and put the opacity of this layer a bit lower  so you can see it better

Wis nu het bovenste van de rand weg zodat het hoofd tevoorschijn komt

Erase now a part of the top of the border so you see the head of the lady again

 

 

Zet de dekking van deze laag terug op 100

Put the opacity of this layer back to 100

Activeer de tweede laag in het lagen palet

Activate the second layer in your layer palette 

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal 0 en horizontaal -20, dekking 50 ,vervaging 25 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical 0 and horizontal -20, opacity 50, blur 25 and color to black

6/ Lagen – samenvoegen - alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all

7/ Afbeelding – randen toevoegen – 25 pixels – achtergrondkleur – symmetrisch

Image - add borders - 25 pixels - back ground color -  symmetrical

Selecteer deze rand met je toverstokje

Select this border with the magic wand   

Effecten – textuureffecten – fijn leer – instellingen staan nog goed

Effects - texture effects - fine leather - with the same settings as before

Effecten – insteekfilters – Graphics Plus – Cross Shadow – standaard instellingen

Effects - plug in filters - Graphics Plus – Cross Shadow - default settings 

Selecties – omkeren

Selections - invert

Effecten – 3D effecten – ciseleren – met onderstaande instellingen

Effects - 3D effects - chisel - with these settings

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

8/ Afbeelding – randen toevoegen – 2 pixels kleur zwart – symmetrisch

Image - add borders - 2  pixels - color black -  symmetrical

 

9/Zet in je materialen palet je achtergrond op goud patroon – hoek 0 – schaal 100

Put your back ground to gold pattern - angle 0 - scale 100

 Kopieer – corner – plak als nieuwe laag

Copy - corner - paste as a new layer

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

Afbeelding – omdraaien en plaats linksboven in de hoek – zie mijn voorbeeld

Image - invert and place at the top left in the corner - look at my example

Selecties – alles selecteren

Selections - select all

Selecties – zwevend

Selections - float

Selecties – niet zwevend

Selections - defloat

Selecties – wijzigen – selectieranden selecteren – met onderstaande instellingen

Selections - modify - select selections borders  - with these settings

 

vul deze selectie met je goud patroon

Flood fill this selection with the gold pattern

Selecties – niets selecteren

Selections - select none

Effecten – 3 D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 5, dekking 55, vervaging 25 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - drop shadow - vertical  horizontal 5, opacity 55, blur 25 and color to black

Effecten – insteekfilters – Simple – Top Left Mirror

Effects - plug in filters - Simple – Top Left Mirror

 

10/ Kopieer – hoekje8 – plak als nieuwe laag en plaats het op het ander linker hoekje en geef deze ook een slagschaduw zoals het vorig hoekje

Copy - hoekje8 (corner8) - paste as a new layer and place it on the other left corner

Give it the same dropshadow as the corner before

 Effecten – insteekfilters – Simple – Top Left Mirror

Effects - plug in filters - Simple – Top Left Mirror

Lagen – samenvoegen – omlaag samenvoegen

Layers - merge - merg down

 

11/ Kopieer – koordje  – plak als nieuw laag

Copy - koordje(cord)   - and paste as a new layer 

Afbeelding – vrij roteren – 90 graden links - en plaats het bovenaan tussen de hoekjes

Image - free rotate - 90 degrees left - and place it between the top corners

Zet de mengmodus van deze laag op luminantie (o)

Put the blend mode of this layer to luminance(lagacy)

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 5 , dekking 55, vervaging 10 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - dropshadow - vertical  horizontal 5, opacity 55, blur 10 and color to black

12/Trek nu deze laag onder de laag van de hoekjes en dupliceer in het lagen palet

Now arrange this layer under the layer of the corners an duplicate in your layer palette

Afbeelding omdraaien

Image - mirror

 

13/Activeer de bovenste laag in het lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

 Plak het koordje terug als nieuwe laag ( zit nog in het geheugen )plaats aan de linkerkant en gum het teveel aan koordje weg met het gereedschap wisser

Paste the cord again as a new layer ( is still in memory)  place at the left and erase the part of the cord that’s to much  away with the eraser tool

Zet de mengmodus van deze laag op luminantie (o) en geef hier ook een slagschaduw en die staat nog goed en trek nu ook deze laag onder de hoekjes

Put the blend mode of this layer to luminance(legacy)  give a drop shadow with the same settings as before and move also this layer under the corners

Dupliceer deze laag in het lagen palet

Duplicate this layer in your layers palette

Afbeelding – spiegelen

Image - mirror

 

14/ Activeer het tekstgereedschap en zoek een mooi font -  ik heb Elegance genomen – grootte 72 – en als vector maken - de achtergrond staat nog op goudpatroon en voorgrondkleur moet op slot

Activate your text tool and find a nice font - I have chosen Elegance - size 72 - as vector - the back ground is still on gold pattern and the foreground color must be  locked

Typ je tekst Perfect

Typ your text 

Effecten – 3D effecten – slagschaduw – verticaal en horizontaal 1, dekking 100, vervaging 0 en kleur op zwart

 Effects - 3D effects - dropshadow - vertical  horizontal 1, opacity 100, blur 0 and color to black 

15/ Plaats je watermerk

Add your watermark

Lagen – samenvoegen – alle lagen samenvoegen

Layers - merge - merge all 

16/Activeer het gereedschap selectie uit vrije hand – met onderstaande instellingen

Activate your free hand selection tool  - with these settings

Selecteer dit – zie voorbeeld onderaan

Select this - look at the example below 

 

Dupliceer deze laag 2x in het lagen palet

Duplicate this layer 2 times in your layers palette

17/ Effecten – insteekfilters – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – met onderstaande instellingen

Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation  - with these settings

 

 

18/Activeer de tweede laag in het lagen palet

Activate the second layer in your layers palette

Effecten – insteekfilters – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – met dezelfde instellingen maar druk nu 1 keer op Random Seed en op ok

Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation - with the same settings but press now  1 time on Random Seed and ok

 

18/ Activeer de onderste laag in het lagen palet

Activate the bottom layer in your layers palette

Effecten – insteekfilters – Alien Skin Xenofex 2 – Constellation – met dezelfde instellingen maar druk nu 1 keer op Random Seed en op ok

Effects - plug in filters - Alien Skin Xenofex 2 – Constellation - with the same settings but press now  1 time on Random Seed and ok

 

19/ Selecties – niets selecteren

Selections - select none

 

20/ De onderste laag is nog actief

The bottom layer is still active

 Bewerken – kopiλren

Edit - copy 

 

21/ Open Animatie Shop

Open Animation Shop

Bewerken – plakken  als nieuwe animatie

Edit - paste as a new animation

 

22/Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer de tweede laag in het lagen palet

Activate the second layer in your layers palette

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

 

 23/ Terug naar  Animatie Shop

Back to Animation Shop

Bewerken – plakken  na actieve frame

Edit - paste after active frame

 

24/Terug naar PSP

Back to PSP

Activeer de bovenste laag in het lagen palet

Activate the top layer in your layer palette

Bewerken – kopiλren

Edit - copy

 

25/ Terug in  Animatie Shop

Back to Animation Shop

Bewerken – plakken  na actieve frame

Edit - paste after active frame 

 

26/ Aniamtie – eigenschappen van frame – tijdweergave 10

Animation - frame properties - time display 10

 

Eventueel je crea verkleinen naar 500 pixels

 If you like... you can reduce your image to 500 pixels longest side.

Opslaan als GIF

save as gif 

Dit lesje is klaar

This tutorial is done

Veel plezier met het maken ervan

  have fun creating it

Deze les werd getest door Helma

This tut was tested by Helma

Thanks

Dit is een zelfgeschreven en bedachte  les van MarinetteDesigns

Enige overeenkomst met andere lesjes is puur toeval

This is a self-written and designed lesson from MarinetteDesigns

Any similarity to other lessons is purely coincidental

Geschreven op 19 februari 2009

written on february 19, 2009

©MarinetteP